Dr hab, prof. nadzw. UP Helena Wrona-Polańska, absolwentka psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest znanym i cenionym w Polsce psychologiem. Jej działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna zasługują na najwyższą ocenę Jako jedna z pierwszych, kreowała model pracy psychologa z chorymi somatycznie. Pod jej kierunkiem odbywali staże studenci psychologii klinicznej i stażyści przygotowujący się do egzaminów na I i II stopień specjalizacji z psychologii klinicznej. Uczestniczyła w pracach zespołu ekspertów przygotowujących zakres wymagań do egzaminów specjalizacyjnych. Jej wieloletnia twórcza współpraca z najwybitniejszymi profesorami medycyny i psychologii - prof. J. Aleksandrowiczem i prof. M. Susułowską - przyczyniła się w znacznym stopniu do upowszechnienia się praktyki psychologii klinicznej w medycynie i wpłynęła na jej jakość. Jako psycholog kliniczny stale doskonaliła swoje umiejętności zawodowe. Odbyła staże specjalistyczne-krajowe: w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Pracowni Psychologicznej Szpitala im. Babińskiego w Krakowie-Kobierzynie, w Katedrze Psychoterapii CM UJ i zagraniczne: w Klinice Uniwersyteckiej w Hamburgu - jako stypendystka Deutscher Akademischer Austauschdienst. W efekcie doskonalenia zawodowego, w 1985 uzyskała II stopień specjalizacji z psychologii klinicznej, a w 1991r. certyfikat psychoterapeuty.
Od początku pracy zawodowej uczestniczyła w programach badawczych: w latach 1975-80 w badawczo-naukowym programie rządowym nr 6: "Zwalczanie chorób nowotworowych", pod kierunkiem prof. M. Susułowskiej, za co otrzymała nagrodę zespołową Rektora UJ. W okresie pracy w Klinice Hematologii prowadziła badania nad psychologicznymi mechanizmami adaptacji do choroby białaczkowej, a w ostatnich latach realizowała badania dotyczące psychologicznych mechanizmów i uwarunkowań zdrowia oraz jego promowania.
W roku 1983r. uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych, na podstawie pracy napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Susułowskiej pt.: Zmiana obrazu samego siebie i adaptacja do choroby u pacjentów z leukemią, nadany przez Radę Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ, zaś w 2004 r. na podstawie pracy Zdrowie jako funkcja twórczego radzenia sobie ze stresem. Psychologiczne mechanizmy i uwarunkowania zdrowia w zawodzie nauczyciela, Rada Wydziału Filozoficznego UJ nadała jej tytuł doktora habilitowanego w zakresie psychologii, który został zatwierdzony przez CKK w Warszawie, 25 kwietnia 2005 r. Od 1 października 2005 roku otrzymała od Rektora AP mianowanie na profesora nadzwyczajnego w Katedrze Psychologii AP w Krakowie, utworzyła Zakład Psychologii Zdrowia w marcu 2006, którego jest kierownikiem.
Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i monografii, poświęconych głównie, psychologicznym problemom chorych na białaczkę i sposobom pomocy tym chorym, problematyce zdrowia psychicznego w obszarze edukacji oraz psychologicznym mechanizmom i uwarunkowaniom zdrowia, a także jego promowaniu. Brała czynny udział w ponad 80 konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych (m. in. Hamburg, Kiel, Beaune, Brussels, Dresden, Budapest, Vienna, Cracow, Berlin, Warsaw, Maastricht…).
Na uwagę zasługuje jej bardzo duże doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz aktywność organizacyjna i praca na rzecz środowiska.
W okresie pracy w Akademii Medycznej prowadziła zajęcia dydaktyczne z psychologii klinicznej ze studentami Wydziału Lekarskiego i Wydziału Pielęgniarstwa.
Społecznie przez kilka lat prowadziła szkolenie wolontariuszy w Towarzystwie Przyjaciół Chorych Hospicjum. Wykłady te zostały opublikowane w skrypcie szkoleniowym dla kursantów Hospicjum.
Od 1989 r w Akademii Pedagogicznej, prowadzi wykłady, ćwiczenia, konwersatoria z psychologii klinicznej, psychoterapii, problematyki psychologicznej chorego somatycznie, chorego przewlekle oraz prace magisterskie i dyplomowe. Jest twórcą autorskich programów skonstruowanych do prowadzenia tych zajęć, cenionym przez studentów wykładowcą, znanym przede wszystkim z łączenia wiedzy psychologicznej z praktyką kliniczną.
Przez wiele lat współpracowała z IV Liceum Ogólnokształcącym im. A. Zamoyskiego w Krakowie, wygłaszając pogadanki dla uczniów oraz społecznie pomagając w rozwiązywaniu wielu problemów psychologicznych młodzieży. Brała czynny udział także w wykładach i konferencjach dla nauczycieli, organizowanych w Krakowie i w Warszawie.
Przez wiele lat, współpracowała z Uniwersytetem w Grazu /Austria/, z prof. L. Bloschl, przygotowując polską adaptację Testu Depresji dla Dzieci Rossmanna.
Należała do grupy założycieli Krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych - Hospicjum, przez kilkanaście lat pełniła funkcję sekretarza Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej Oddziału Krakowskiego, była przewodniczącą Koła Przyjaciół Chorych przy Klinice Hematologii Akademii Medycznej w Krakowie, organizatorem I Konferencji Małopolskiego Stowarzyszenia Psychologów Klinicznych /1992/ i Członkiem - Założycielem tego Stowarzyszenia.
Przewodniczyła wielokrotnie obradom sesji konferencji międzynarodowych i krajowych.
Jest członkiem-założycielem Małopolskiego Stowarzyszenia Psychologów Klinicznych, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychosomatycznego, Członkiem Zarządu Sekcji Psychologii Zdrowia przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym, Członkiem Zarządu Komisji Nauk Psychologicznych Oddziału Krakowskiego, Członkiem Zarządu Towarzystwa Edukacji Psychosomatycznej, Członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma naukowego Sztuka Leczenia. Współpracuje z Kliniką Hematologii CMUJ z prof. A.B. Skotnickim i jego Zespołem, organizując pomoc psychologiczną chorym po przeszczepie szpiku kostnego.
W październiku 2007 r. przewodniczyła Komitetowi Naukowo-Organizacyjnemu 17. Europejskiego Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej pt.: Promocja Zdrowia - Mit czy Rzeczywistość: między teorią a praktyką, które zgromadziło blisko 200 uczestników.
Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania otrzymała "Medal Komisji Edukacji Narodowej", Warszawa, 20 lipca 2007 r., Legitymacja Nr 106093.
Dr hab. prof. nadzw. AP Helena Wrona-Polańska interesuje się muzyką, czego wyrazem była nauka gry na skrzypcach, aktywne uczestnictwo w Zespole Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego "Słowianki" w czasie studiów, co zostało nagrodzone Złotą Odznaką Zespołu.
W okresie pracy w Klinice Hematologii AM współpracowała z aktorami Teatru Starego i Teatru Słowackiego, m. in. Danutą Michałowską i Janem Adamskim, a także z muzykami Opery i Operetki w Krakowie, organizując spektakle i koncerty w klinice dla chorych.
Od wielu lat współpracuje ze szkołami muzycznymi, udzielając profesjonalnego wsparcia uczniom i ich rodzicom, a także pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów związanych z tremą. Rezultatem tej współpracy było prowadzenie wykładów w lipcu 2004 r., dotyczących tremy i sposobów radzenia sobie z nią, w ramach kursu metodycznego prof. Romana Lasockiego na XXX Międzynarodowych Kursach Muzycznych im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie.
Korzystając ze swoich wysokich kompetencji psychologicznych i klinicznych, przez cały okres pracy w Akademii Pedagogicznej chętnie udziela profesjonalnego wsparcia i pomocy psychologicznej studentom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, czy też zdrowotnej.
Dotychczasowa działalność dr hab. Prof. AP H. Wrony-Polańskiej stanowi rzadki przykład harmonijnego wiązania doświadczeń na polu klinicznym z aktywnością dydaktyczną i naukową.

© 2017 Helena Wrona-Polanska. All Rights Reserved. Designed By MARTATELIER.PL